Eettinen talous, hyvinvointi ja ekologia

La 25.4. klo 10-14 luokka 33 

Tämän työryhmän järjestäjiä ja kumppaneita kiinnostaa pureutua ratkomaan ongelmaa, kuinka raha saadaan palvelemaan ihmisiä ja talouselämä takaisin eettisen ja ekologisen talouselämän kiertoon.

Pohdimme paikallistalouden mahdollisuuksia, CSA-kumppanuusviljelyä ja sitä, kuinka tuottajat ja kuluttajat voivat solmia elämää kannattelevia ja taloudellisesti kannattavia keskinäisiä suhteita.

Järjestäjinä: Vanhustyöyhdistys Sofia ry ja Pankki 2.0 -aloite

Yhteenveto työpajasta

Työpajassa Eettinen talous, hyvinvointi ja ekologia (osa 1) Vanhustyöyhdistys Sofia ry:n edustaja Tiina Kuisma, palvelukoti Sofiassa lähihoitajana työskennellyt Nella Andersen, Pankki 2.0 -aloitteen aktiivi Marika Lohi ja meditaatiokouluttaja Sampo Manninen kertovat vanhustyöstä ja ikääntymisestä. Työpajan yhtenä tavoitteena on yhteisen pohdinnan avulla luoda kaikille työkalupakki ikääntymistä varten.

Työpaja alkoi mediaatiomatkalla ja jatkui läsnäolijoiden omien ikääntymiseen liittyvien tuntemusten työstämisellä. Työpajassa jakaannuttiin ryhmiin keskustelemaan vanhustyön tärkeistä näkökulmista ja yhteiset oivallukset kirjattiin ylös paperille. Tehtävänä oli pohtia mm. vanhusten henkis-sielullisia, sosiaalisia ja fyysisiä tarpeita eri ikävaiheissa (ikävuodet 60-100).

Lisäksi kysymyksenä oli : Mitkä ovat kiperimmät ajankohtaiset yhteiskuntaseikat tai käytännön asiat, jotka vaikuttavat vanhusten arkeen? Osallistujia mietitytti mm. turvaverkko, merkityksellisyys, terveys, taloudellinen toimeentulo, itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, eutanasia vaihtoehtona ei uhkana, arvokas ikääntyminen, väkivallattomuus, sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ja luontoyhteyden merkitys, hoitomuotojen valinnanvapaus, rauhallinen kuolema, turvallinen elämä kotona mahdollisimman pitkään yhteiskunnan solidaarisuuden mahdollistamana, yli- ja alilääkitsemisen välttäminen, ruokahuollon toimiminen, ruoan laatu sekä hoivapalveluiden ja hyvinvoinnin tasa-arvo.

Ikääntymisen haasteina koettiin olevan yksinäisyys, eriarvoistuminen, teknologian uhka, aggressiivinen vanhusbisnes, heitteillejättö, eristäminen yhteiskunnasta, luontoyhteydettömyys ja medikalisaatio. Lopuksi kuvailtiin ikääntymisen unelmaympäristö, joka toimii työpajan seuraavan osan keskustelukimmokkeena.

Osa 2 alkoi myös meditaatiomatkalla, jonka jälkeen tutustuttiin työpajan ensimmäisen osan osallistujien ihannekuvaan ikääntymisen ympäristöstöstä.Työpajassa keskusteltiin mm. siitä, miten luoda yhteisö, jossa meidän kaikkien olisi hyvä elää ja vanheta. Osallistujat nostivat käsiteltäväksi esimerkiksi ajatuksen osuuskunnasta, eettisestä pankista, demokraattisesta taloudesta, aikapankista, paikallistaloudesta ja kokeilukulttuurista.

Työpajassa toivottiin ihmisiltä järkevää suhtautumista itsekkyyteen ja kuluttamiseen, toisten kunnioittamista sekä ymmärrystä vanhenemisen eri vaiheita kohtaan, lisää aikarajoitteetonta huomiointia ja ihmiskohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja laajempaa tietoisuutta nykytilanteesta. Paikallisella tasolla tulisi lisätä ihmisten kuuntelemista ja mielipiteisiin reagoimista. Kunnallispolitiikassa tulisi uskaltaa olla avoin uusille kokeiluille ja poistaa turhia rajoitteita, jotta esimerkiksi luomuruoan tarjoaminen palvelukodeissa tai kotikäyntejä tekevien ”kiertävien” lääkäreiden kaltaiset palvelut olisivat mahdollisia.

Työpajassa pohdittiin myös, missä määrin hankkeita voidaan ajaa eteenpäin yhteisöllisesti ja itseohjautuvasti, vai tarvitsisiko niitä ohjata? Osallistujien mielestä elämän tulisi olla juhlaa ja hyvää arkea, sillä silloin ihmisten voimavarat ideoida sekä kehittää ympäristöä olisivat paremmat, jolloin myös itseohjautuminen tapahtuu helpommin.

 

 

Share