Sosiaalifoorumin arvot

(tiivistettynä Maailman sosiaalifoorumin peruskirjasta)

Sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet toimijat, organisaatiot ja liikkeet paikalliselta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa. Sosiaalifoorumi edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Sosiaalifoorumin päämääränä on maailmanlaajuinen solidaarisuus, jossa kunnioitetaan kaikkien kansojen ja ihmisten universaaleja ihmisoikeuksia sekä ympäristöä. Demokraattisten kansainvälisten järjestelmien ja instituutioiden tulee palvella sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita sekä kansojen itsemääräämisoikeutta ja tasavertaisuutta.

Sosiaalifoorumi on jatkuva prosessi eikä se siten ole sidottu aikaan tai paikkaan. Se on myös paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien sarja. Sosiaalifoorumi on uuden ajattelun ja vaihtoehtojen areena. Se tuo esiin erilaisia ratkaisuja globaaleihin sosiaalisiin ongelmiin, joita kapitalistiset globalisaatioprosessit luovat ihmisiä alistavilla, rasistisilla, seksistisillä ja ympäristöä tuhoavilla käytännöillään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.

Suomen sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista sosiaalifoorumiprosessia. Se kokoaa yhteen kansalaisliikkeitä valtakunnallisesti ja luo yhteyksiä liikkeisiin maailmalla, mutta se ei pyri edustamaan Suomen kansalaisyhteiskuntaa kokonaisuudessaan tai Maailman sosiaalifoorumia. Näin ollen kenelläkään ei ole valtuuksia ottaa kantaa kaikkien foorumin osanottajien nimissä. Foorumi ja sen kokoontumiset eivät muodosta mahdollisuutta osallistujien väliseen valtataisteluun, eikä se pyri olemaan ainoa toiminnan ja kanssakäymisen muoto osallistuvien liikkeiden ja organisaatioiden välillä.

Sosiaalifoorumi on moniarvoisuudelle ja monipuoliselle toiminnalle avoin areena. Kaikki osatapahtumien järjestäjät ovat tervetulleita sukupuoleen, etnisyyteen, kulttuuriin, ikään ja fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta sillä edellytyksellä, että Sosiaalifoorumin peruskirjan arvot toteutuvat. Yksikään puolue tai sotilaallinen organisaatio ei voi osallistua foorumiin. Hallitusten ja lainsäädäntöelinten edustajat, jotka hyväksyvät ja noudattavat Sosiaalifoorumin peruskirjan sitoumuksia, voidaan kutsua osallistumaan yksityishenkilöinä.

Sosiaalifoorumi puolustaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, todellisen, osallistuvan demokratian harjoittamista sekä rauhanomaisia suhteita tasa-arvon ja solidaarisuuden nimissä ihmisten, etnisten ryhmien, sukupuolten ja kansojen välillä ja tuomitsee kaikki ihmisten toisiaan kohtaan harjoittaman ylivallan ja alistamisen muodot. Sosiaalifoorumi vastustaa kaikkia totalitaarisia ja rajaavia näkemyksiä taloudesta, kehityksestä ja historiasta. Se vastustaa valtiollista väkivaltaa sosiaalisen kontrollin muotona.

Sosiaalifoorumin painopiste on osallistujien välinen vuorovaikutus. Se on prosessi, joka rohkaisee yksittäisiä ihmisiä, ryhmiä ja liikkeitä osallistumaan aktiivisesti toimintaan paikalliselta kansainväliselle tasolle ja ottamaan toimintansa lähtökohdaksi maailmankansalaisuuden. Se rohkaisee osallistujia nostamaan globaalilla tasolla esiin muutosvoimaisia käytäntöjä, joilla rakennetaan uutta solidaarisempaa maailmaa.

Share