Peruskirja

Brasilialaisista organisaatioista koostuva komitea, joka suunnitteli ja järjesti Porto Alegressa 25.-30.1. 2001 pidetyn ensimmäisen maailman sosiaalifoorumin, katsoi tarpeelliseksi ja oikeutetuksi foorumin tuloksia ja sen herättämiä odotuksia arvioituaan kirjata foorumin peruskirjan. Peruskirjan tarkoitus on vahvistaa Porto Alegren foorumissa vallinneita ja sen menestyksen taanneita periaatteita ja ohjata sen tavoitteiden toteuttamista. Näihin periaatteisiin sitoutumista edellytetään kaikilta, jotka haluavat osallistua tähän prosessiin ja järjestää uusia tapahtumia. Peruskirjan periaatteet ulottuvat kuitenkin Porto Alegressa tehtyjä päätöksiä laajemmalle – ne määrittelevät prosessin tulevan suunnan. Me, Suomen soiaalifoorumin ja Pro demokratia-tapahtuman järjestäjät, haluamme osaltamme sitoutua Maailman sosiaalifoorumin peruskirjan periaatteisiin ja sen tavoitteiden edistämiseen.

 1. Maailman sosiaalifoorumi on avoin kohtaamispaikka uusliberalismia, pääomien maailmanvaltaa ja mitä tahansa imperialismin muotoa vastustavien järjestöjen ja ihmisten kesken. Se kokoaa yhteen maailmanlaajuisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtääviä sosiaalisia liikkeitä, ja perustuu tiiviiseen, hedelmälliseen vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen pohdintaan, demokraattiseen väittelyyn, ehdotusten muotoiluun, kokemusten vapaaseen vaihtoon ja tehokkaiden toimintamuotojen hahmottamiseen.
 2. Porto Alegren ensimmäinen sosiaalifoorumi oli aikaan ja paikkaan sidottu tapahtuma. Tästä eteenpäin – sen vakaumuksen nojalla, jolla Porto Alegressa lausuttiin toisenlaisen maailman olevan mahdollinen – se tulee olemaan pysyvä prosessi. Sosiaalifoorumin puitteissa etsitään ja rakennetaan vaihtoehtoja eikä tämä rajoitu yksinomaan sitä tukeviin tapahtumiin.
 3. Maailman sosiaalifoorumi on luonteeltaan maailmanlaajuinen prosessi. Kaikissa siihen liittyvissä kokoontumisissa on kansainvälinen ulottuvuus.
 4. Sosiaalifoorumin esiin tuomat vaihtoehdot ovat vastakkaisia ylikansallisten suuryritysten ja niiden intressejä palvelevien kansainvälisten instituutioiden komennossa – ja kansallisten valtioiden hyväksynnässä – eteneville globalisaatioprosesseille. Sosiaalifoorumin päämääränä on solidaarisen globalisaation voitto: uusi vaihe maailmanhistoriassa, jossa kunnioitetaan kaikkien kansojen kaikkien kansalaisten universaaleja ihmisoikeuksia sekä ympäristöä, ja jossa demokraattiset kansainväliset järjestelmät ja instituutiot palvelevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita sekä kansojen itsemääräämisoikeutta ja tasavertaisuutta.
 5. Maailman sosiaalifoorumi kokoaa yhteen kansalaisliikkeitä kaikista maailman maista, mutta se ei pyri olemaan maailmanlaajuista kansalaisyhteiskuntaa kokonaisuudessaan edustava elin.
 6. Maailman sosiaalifoorumin tapaamisia ei kutsu kokoon itsetarkoituksellisesti Sosiaalifoorumi päätöksiä tekevänä elimenä. Niinpä kellään ei ole valtuuksia esittää kantoja kaikkien foorumin osanottajien nimissä. Foorumin osanottajia ei kutsuta tekemään äänestyspäätöksiä julistuksista tai toimintaehdotuksista, jotka sitoisivat kaikkia tai osanottajien enemmistöä ja jotka määrittelisivät kiinteästi foorumin kannan päättävänä elimenä. Foorumi ja sen kokoontumiset eivät siten muodosta mahdollisuutta osanottajien väliseen valtataisteluun, eikä se pyri olemaan ainoa toiminnan ja kanssakäymisen muoto osallistuvien liikkeiden ja organisaatioiden välillä.
 7. Foorumin tapaamisiin osallistuvien organisaatioilla tai ryhmittymillä on sitä vastoin oikeus kokousten aikana vapaasti harkita julistuksia tai toimia, joista ne päättävät joko toisten ryhmittymien kanssa tai itsenäisesti. Maailman sosiaalifoorumi vastaa päätösten levittämisestä verkostojensa kautta ohjaamatta niitä, asettamatta niitä arvojärjestykseen sekä sensuroimatta ja rajoittamatta niitä. Nämä julkilausumat ja päätökset annetaan levitykseen ainoastaan niiden organisaatioiden tai ryhmittymien nimissä, jotka ovat ne antaneet.
 8. Maailman sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet organisaatiot ja liikkeet paikallistasolta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa.
 9. Maailman sosiaalifoorumi on moniarvoisuudelle ja monipuoliselle toiminnalle, samoin kuin siihen osallistuville organisaatioille ja liikkeille soveltuville sitoutumisen tavoille, avoin areena. Se on avoin sukupuolten, etnisyyksien, kulttuurien, sukupolvien ja fyysisten toimintavalmiuksien moninaisuudelle edellyttäen, että tästä peruskirjasta pidetään kiinni. Mikään puolue tai sotilaallinen organisaatio ei voi osallistua foorumiin. Hallitusten ja lainsäädäntöelinten edustajat, jotka hyväksyvät tämän peruskirjan sitoumukset, voidaan kutsua osallistumaan yksityishenkilöinä.
 10. Maailman sosiaalifoorumi vastustaa kaikkia totalitaarisia ja reduktionistisia näkemyksiä taloudesta, kehityksestä ja historiasta. Se vastustaa väkivallan käyttöä sosiaalisen kontrollin muotona valtioiden taholta. Sosiaalifoorumi puolustaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, todellisen, osallistuvan demokratian harjoittamista sekä rauhanomaisia suhteita tasa-arvon ja solidaarisuuden nimissä ihmisten, etnisten alkuperien, sukupuolten ja kansojen välillä ja tuomitsee kaikki ihmisten toisiaan kohtaan harjoittaman ylivallan ja alistamisen muodot.
 11. Maailman sosiaalifoorumi on keskusteluareena ja siten aatteellinen liike, joka synnyttää uutta ajattelua ja levittää pohdintojaan avoimesti. Se herättää keskustelua pääoman ylivallan mekanismeista ja instrumenteista sekä näitä vastustavista ja ne voittamaan pyrkivistä toimista ja keinoista. Niinikään se tuo esiin vaihtoehtoja niiden syrjinnän ja sosiaalisen epätasa-arvon ongelmien ratkaisemiseksi, joita kapitalistiset globalisaatioprosessit luovat rasistisilla, seksistisillä ja ympäristöä tuhoavilla käytännöillään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.
 12. Kokemusten vaihdon puitteet muodostavana areenana Maailman sosiaalifoorumi edistää osallistuvien organisaatioiden ja liikkeiden keskinäistä ymmärrystä ja hyväksyntää. Osallistujien välinen vuorovaikutus on foorumin painopiste. Erityisen tärkeää vuorovaikutus on kaikessa toiminnassa, jossa yhteiskunnallisesti valmistellaan taloudellisen ja poliittisen toiminnan keskittämistä ihmisten tarpeiden kohtaamiseen ja luonnon kunnioittamiseen, niin nykytilanteessa kuin tulevia sukupolviakin ajatellen.
 13. Maailman sosiaalifoorumi pyrkii vahvistamaan ja luomaan uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sellaisten organisaatioiden ja kansalaisliikkeiden välille, jotka niin julkisesti kuin yksityisestikin lisäävät kapasiteettia vastustaa väkivallattomasti maailmassa käynnissä olevaa epäinhimillistämisen prosessia ja valtioiden harjoittamaa väkivaltaa sekä korostavat toiminnassaan inhimillisyyden vaatimuksia.
 14. Maailman sosiaalifoorumi on prosessi, joka rohkaisee osallistujaorganisaatioita ja -liikkeitä paikalliselta kansalliselle tasolle osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja ottamaan toimintansa lähtökohdaksi planetaarisen kansalaisuuden. Se rohkaisee osallistujiaan nostamaan globaaliin tavoiteohjelmaan ne muutosvoimaiset käytännöt, joita ne harjoittavat rakentaakseen uudenlaista maailmaa solidaarisuuden hengessä.


Julistuksen ovat hyväksyneet Maailman sosiaalifoorumin järjestelytoimikunnan muodostavat organisaatiot São Paulossa 9.4.2001 sekä muutoksin hyväksynyt Maailman sosiaalifoorumin kansainvälinen neuvosto 10.6.2001.

Share