Näyttelyt

Arbiksella nähdään viikonlopun aikana myös useita näyttelyitä. Näyttelyt ovat esillä 2. kerroksessa juhlasalissa, Arbiksen kahvilassa ja näyttelyseinällä.

Talvivaaran vesiongelmat

Valokuvanäyttely tuo esille kaivosprosesseja sekä esittelee muutaman pahoin saastuneen paikan kaivosalueen ulkopuolella. Kuvissa esiintyvät muun muassa kalkkinen puusto, jäteveden juoksutusuoma, metsään katoava poistoputki ja vaahtoinen Lumijoki. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda esille todellisuus, joka odottaa kaivoksen kupeessa, se todellisuus jota ei välttämättä nähdä ympäristövaikutusten arviointia tehdessä tai ympäristölupia myönnettäessä. On arvailujen varassa, missä ajassa ympäröivä luonto voisi toipua kaivoksen aiheuttamista päästöistä. Itse kaivosalue ei sen sijaan tule toipumaan koskaan, vaan siellä täytyy estää jätteiden leviäminen luontoon kaivostoiminnan loputtuakin.

Suomen kaivosbuumilla on ollut ikäviä seurauksia kaivoksien lähellä asuville ihmisille ja lomailijoille sekä luonnolle. Vakavin tapaus on Talvivaaran monimetallikaivos, joka sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Talvivaarassa on tehty lukuisia virheitä, eikä onnettomuuksilta ole vältytty. Marraskuun neljäntenä 2012 Talvivaaran kipsisakka-altailla alkoi saastuneen veden massiivinen vuoto, jonka jäljet tulevat näkymään lähivesistöissä vuosikymmeniä.

Näyttelyn kuvatekstit on käännetty suomenkielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Kuvaajana on ollut Noora Ojala.

Tervetuloa tekemään maailman parhaita uutisia

YK täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Maailman parhaat uutiset on suomalaisten YK-järjestöjen juhvalavuosikampanja, joka nostaa esiin hyviä uutisia YK:n 70-vuotisen historian ajalta ja kannustaa ihmiset visioimaan parempaa tulevaisuutta. Tule juhlasaliin kirjoittamaan oma hyvä tulevaisuuden uutisesi parhaiden uutisten aikajanalle, joka jatkuu 70 vuotta tulevaisuuteen!

Hiroshima 70 vuotta

PAND Taiteilijat rauhan puolesta ry haluaa nostaa Hiroshiman esille Sosiaalifoorumissa, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta atomipommista, joka tuhosi Hiroshiman ja Nagasakin ja pysäytti koko maailman: EI KOSKAAN ENÄÄ HIROSHIMAA! Vai pysäyttikö?

Sosiaalifoorumissa on esillä Japanista saatu valokuvanäyttelyn, joka koostuu autenttisista kuvista Hiroshimasta.

Solidaarisuustalousseinä

Tarkoituksena on kartoittaa toimijoita, jotka demokraattisia toimintamalleja toteuttaen tai niihin pyrkien, tekevät toisenlaisesta taloudesta totta. Keskeistä on demokraattisten arvojen näkyminen käytännössä: taloudellinen toiminta, joka haastaa voitontavoittelun, kilpailullisuuden ja kuluttajamentaliteetin ja joka toteuttaa käytännöissään oikeudenmukaisuuden, moniarvoisuuden, tasa-arvon, demokratian, ekologisuuden ja autonomian arvoja.

Kokoamme keräämämme tiedot solidaarisuustalousseinäksi vuoden 2015 Suomen sosiaalifoorumiin. Seinä on visuaalinen esitys, jonka avulla sosiaalifoorumin osallistujat pääsevät pohtimaan talouden eri muotoja ja talouden haltuunoton mahdollisuuksia.

Solidaarisuustalouden kartoittamista ja näkyväksi tekemistä jatketaan tämän jälkeen eri tavoin solidaarisuustaloutta tekevien verkostojen ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi graafinen nettikartta, joka kuvaa toimijakenttää sekä edistää toimijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä sekä laajentaa näin solidaarisuustalouden käytäntöjä.

Share