Taiteesta iloa ja elämänvoimaa – Keskustelua ja kokemuksia Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuurisilta-hankkeesta

Mikä on kulttuurin paikka? Voiko taide olla laajalti hyvinvoinnin lähde?

Taiteellinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

musiikkikasvatuksen työtapoina

Laura Huhtinen-Hildén

koulutusvastaava, musiikin koulutusohjelma

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa on käynnistynyt laaja kehittämistyö, jonka ytimessä toimii Kulttuurisilta-hanke. Tulevaisuuden musiikkipedagogin on kyettävä yhä paremmin soveltamaan musiikkikasvatusta eri ikäisten ihmisten kohtaamisessa. Paremman yhteiskunnan, henkisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen taidekasvatustyön ja ilmaisukasvatuksen kautta on näkemyksemme mukaan musiikkikasvatuksen ydinaluetta. Siksi menetelmien ja lähestymistapojen tulee antaa laajat valmiuden ammatilliseen kasvuun ja vahvaan musiikkikasvattaja-identiteettiin.

Taidetyöskentelyssä osallisuuden ja onnistumisen kokemuksen turvaaminen ja elämyksellisuus vaativat toteutuakseen vankkaa ammattitaitoa. Tällaisia ammattitaidon kulmakiviä ovat mm. pedagoginen ryhmänhallinta, osallistavat opetusmenetelmät, dialogisen pedagogiikan lähestymistavat, ihmisten kohtaaminen, erilaiset soveltavan musiikkikasvatuksen ja taideintegraation menetelmät, sekä opetusprosessin hallinta, jossa elämyksellisyys ja ilo voidaan turvata.

Musiikkipedagogien koulutusta kehitetään kiinteässä vuoropuhelussa työelämän kanssa. Kulttuurisilta-hanke etenee erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka yhdistetään pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan sekä Metropolian koulutukseen. Koulutuksen keskiössä ovat osallistavan ja vuorovaikutuksellisen musiikkikasvatuksen menetelmät ja näin saadut valmiudet laajentavat perinteistä musiikkipedagogin työkenttää ja antavat valmiuksia toteuttaa laaja-alaista musiikkikasvatusta erilaisissa ympäristöissä. Osallistavien menetelmien avulla tuodaan taiteellispedagogista toimintaa yhä paremmin ihmisten ulottuville.

Taiteesta hyvinvointia nykyistä laajemmalle väestön osalle

”Kulttuurisilta- osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun palvelutuotannossa” on Euroopan aluekehitysrahaston tukeen perustuva Metropolian EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto.

Kulttuurisilta-hankkeella halutaan tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset. Monitaitoiset musiikinopiskelijat toteuttavat taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolia Ammattikorkeakoulun välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Yhteystiedot

Laura Huhtinen-Hildén

Koulutusvastaava, hankkeen johtaja

050 401 3469

Anna-Maija Iskanius

Projektipäällikkö

040 558 7928

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *